| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.904
 
 
Bản in
Về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi.
Tin đăng ngày: 19/7/2011 - Xem: 14790
 
Văn bản quy phạm pháp luật Về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi.
Số/Ký hiệu văn bản 03/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 1, 2006 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Đình Trạc
Trích yếu Về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi.
Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-CP ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế;

- Căn cứ Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2425/TTr - SGD&ĐT, ngày 24/10/2005 sau khi đã có ý kiến tham gia của Sở Tài chính và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi thuộc tỉnh Nghệ An, như sau:

1. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế:

- Thưởng 10.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 7.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế:

- Thưởng 10.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

2. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế (các môn học).

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế:

- Thưởng 7.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế:

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 3.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

3. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia.

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia:

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 1.500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia:

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 1.500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba

- Thưởng 500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

4. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12 và giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12.

a) Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12:

- Thưởng 200.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 150.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 100.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải ba.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, lớp 12:

- Thưởng 200.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhất

- Thưởng 150.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải nhì.

- Thưởng 100.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải ba.

5. Cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước:

a) Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

b) Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

6. Giáo viên được công nhận là Giáo viên dạy giỏi các cấp:

a) Thưởng 500.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.

b) Thưởng 200.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

c) Thưởng 100.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Điều 2. Cấp quyết định khen thưởng và nguồn tiền thưởng:

1. UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5, điểm a khoản 6 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định khen thưởng đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 6 của Điều 1 và giáo viên, học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT DTNT Nghệ An là đối tượng quy định tại khoản 4 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm của tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, điểm c khoản 6 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm của huyện (thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò).

4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định khen thưởng đối với học sinh giỏi các cấp, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 và Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị. Mức thưởng do Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Trường mầm non: tối đa không vượt quá 50.000 đồng mỗi người

b) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: tối đa không vượt quá 60.000 đồng mỗi người.

c) Trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề: tối đa không vượt quá 80.000 đồng mỗi người.

đ) Trường cao đẳng: không vượt quá 100.000 đồng mỗi người.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ban ngành và đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Đình Trạc

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Giáo dục - Đào tạo:
Điều kiện để nâng lương sớm (9/4/2018)
Giải đáp về trợ cấp một lần (30/11/2015)
Bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (27/7/2015)
Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (13/6/2014)
VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014 (23/8/2013)
Đăng ký di chuyển đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi được gọi vào học tại các trường (7/7/2011)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website