| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.814
 
 
Bản in
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TƯ NHÂN
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 9534
 

BM.QLĐT.01.01

   UBND THÀNH PHỐ VINH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TT GIAO DỊCH MỘT CỬA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ------------------------------------                                 -----------------***----------------

     SỐ        / GBN - HSCPXD                                               ....,  ngày      tháng     năm 20…

 

GIẤY BIÊN NHẬN

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TƯ NHÂN

 

 

Chủ đầu tư: ................................................................................................

Họ tên người nộp hồ sơ: ............................................................................

Địa chỉ: ............................................... Điện thoại: ....................................

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân gồm có:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng của Chủ đầu tư:

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng.

3 Hai bộ hồ sơ thiết kế xây dựng nhà ở:

- Sơ đồ mặt bằng do chủ nhà lập hoặc thuê cá nhân lập và được thể hiện theo mẫu tại Phụ lục 02. Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên địa chỉ người vẽ sơ đồ.

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách đến các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài.

           Các giấy tờ thủ tục liên quan:………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KẾT LUẬN: ..................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Thời gian thẩm định: Từ ngày:.…. /......../ …đến ngày ......./......./… theo ngày làm việc thực tế.

 

Hẹn ngày:…..../ ……./ 20  trả Giấy phép xây dựng tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện.

 

          Người nộp hồ sơ                                 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại TTGD

 

 

 

 

            BM.QLĐT.01.02 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: …………………………………………

 

1. Tên Chủ đầu tư: ...............................................................................................

- Người đại diện: .................................... Số điện thoại: …...……………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………….…………….......

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô (thửa) đất số:….....Tờ bản đồ số.......... Diện tích.................

- Số nhà…...  Đường ...................................................................      

- Thuộc khối, xóm..........................phường, xã……………...…Thành phố Vinh

- Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất:………………..…………………………

……………………………………………………………………………………

3. Nội dung xin cấp phép xây dựng:………...…………………………………

- Loại công trình:…………………………...Cấp công trình:……………………

- Diện tích xây dựng tầng 1………………...Tổng diện tích sàn……...…………

- Số tầng:…………Cao độ nền nhà…………so với…………………………….

- Chiều cao tầng hầm (nếu có)………..Chiều cao tầng 1:………Tầng 2,3,4:…...

- Tổng chiều cao công trình (cả mái):………...…………Màu sắc CT……….....

- Định vị công trình (so với lộ giới)……………………………………………...

- Độ vươn ban công mặt chính,mặt bên (so với lộ giới)…………………………

……………………………………………………….……………………..…….

4. Tổ chức hoặc cá nhân thiết kế:………………………………………………

- Địa chỉ:……….……………………………………...Điện thoại………………

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………Cấp ngày.................

- Chứng chỉ hành nghề số:……......……Cấp ngày……….. Do:….....….…...cấp.

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế :…………................…………………

- Địa chỉ:……….……………………………………...Điện thoại………………

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………Cấp ngày.................

- Chứng chỉ hành nghề số:……......……Cấp ngày……….. Do:….....….…...cấp.

6. Phương án phá dỡ, di dời và bảo vệ an toàn các công trình kế tiếp:……..

……………………………………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:………………….........................

8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của UBND xã, phường nơi xây dựng công trình

(Về quyền sử dụng đất, quy hoạch và định vị công trình)

Ngày ……tháng…….năm…….

Người làm đơn

          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

BM.QLĐT.01.03 

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ..............................................

1. Chủ đầu tư:…………………………………………………………………

- Người đại diện:………………….….....................Số điện thoại:………..……

- Địa chỉ liên hệ:…………………….……………………………………..........

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô (thửa) đất số:….....Tờ bản đồ số.......... Diện tích.................

- Số nhà…...  Đường ...................................................................      

- Thuộc khối, xóm..........................phường, xã……………...…Thành phố Vinh

- Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất:………………….………………………

……………………………………………………………………………………

3. Nội dung xin cấp phép xây dựng:………...…………………………………

- Loại công trình:…………………………...Cấp công trình:……………………

- Diện tích xây dựng tầng 1………………...Tổng diện tích sàn……...…………

- Số tầng:…………Cao độ nền nhà…………so với…………………………….

- Chiều cao tầng hầm (nếu có)………..Chiều cao tầng 1:………Tầng 2,3,4:…...

 - Tổng chiều cao công trình (cả mái):………...…………Màu sắc CT……….....

- Định vị công trình (so với lộ giới)……………………………………………...

- Độ vươn ban công mặt chính,mặt bên (so với lộ giới)…………………………

……………………………………………………….……………………..…….

4. Tổ chức hoặc cá nhân thiết kế:………………………………………………

- Địa chỉ:……….……………………………………...Điện thoại………………

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………Cấp ngày.................

- Chứng chỉ hành nghề số:……......……Cấp ngày……….. Do:….....….…...cấp.

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế :…………................…………………

- Địa chỉ:……….……………………………………...Điện thoại………………

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………Cấp ngày.................

- Chứng chỉ hành nghề số:……......……Cấp ngày……….. Do:….....….…...cấp.

6. Phương án phá dỡ, di dời và bảo vệ an toàn các công trình kế tiếp:

……………………………………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…….........................................

8. Cam kết: Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp, không yêu cầu bồi thường phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm. Nếu không thực hiện đúng cam kết xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của UBND xã, phường nơi xây dựng công trình

(Về quyền sử dụng đất, quy hoạch và định vị công trình)

........... ngày ...... tháng ...... .năm.......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                                                                  

         Ranh giới đường theo quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 


                       Nhà ở                                      Hành lang ATGT

 

 

 

 

 

 

 


                             Ranh giới đường hiện tại

 


                 Ranh giới lô đất của chủ hộ

 

 

 


                       

Sơ đồ mặt bằng xây dựng

 

     Hä tªn chñ hé: …………………………………………………………...

Vị trí xây dựng: ……………………………………………………………

     Xóm (khối): ………..........……….Phường, xã: ..………………….............

     Tên người thiết kế: …………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

     Điện thoại:

 

 

 

 

BM.QLĐT.01.04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


BẢN CAM KẾT

(Kèm theo đơn xin giấy phép xây dựng)

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………….Số điện thoại:……………….

- Giấy CMND số: ………………………….do…………………….cấp

ngày ……tháng……..năm……….; là chủ đầu tư đã có đơn xin cấp giấy phép

xây dựng công trình (nhà ở) tại thửa đất số: ……..…tờ bản đồ số: ....…. với diện tích: ..…….thuộc khối, xóm………………, phường, xã………………… thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Tôi xin cam kết:

+ Việc xây dựng công trình (nhà ở) trên khu đất này tại đơn xin phép ngày ….tháng…….năm………đảm bảo không dùng quyền sử dụng đất khu vực này để thế chấp hoặc ủy quyền cho bất kỳ ai để xây dựng công trình (nhà ở) tại đây.

+ Tôi đã thỏa thuận với các hộ liền kề về độ an toàn, bền vững và đảm bảo môi trường đối với các công trình (nhà ở) lân cận trong qua trình xây dựng.

              + Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với khiếu kiện trong việc xây dựng công trình mới (cải tạo) làm hư hỏng, nứt vỡ các công trình liền kề.

+ Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn về sự bền vững của công trình xây dựng và xây dựng theo đúng quy định của giấy phép xây dựng được cấp.

 

 

Ngày ……..tháng…….năm ....…

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                      ( ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              BM.QLĐT.01.05

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


   BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG

(§Ó cÊp giÊy phÐp x©y dùng míi, c¶i t¹o söa ch÷a c«ng tr×nh)

 

Hôm nay, ngày: .….tháng.….năm 20….tại ………………………………

 

1. Thành phần tham gia:

- Ông (bà): ……………………………..Chức vụ:……………………..

- Ông (bà): ……………………………..Chức vụ:……………………..

- Ông (bà): ……………………………..Chức vụ:……………………..

- Ông (bà): ………………..………..…..Chức vụ:……………………..

Chúng tôi đã cùng nhau tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực xây dựng công trình………………………………………………………………………..

2. Nội dung kiểm tra:

- Số nhà: ……Đường………Lô (thửa) đất: ………….Tờ bản đồ số: ……

- Thuộc khối, (..)……….….....……….. ………… tỉnh Nghệ An

 

Sơ đồ hiện trạng khu vực xây dựng công trình và thủ tục xin cấp GPXD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết luận, kiến nghị xử lý: …………………………………………….

- Về Quy hoạch:…………………………………………………………………..

................................................................................................................................

- Về công trình trên không, công trình ngầm: …………………………………..

................................................................................................................................

- Kiến nghị xử lý:………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

 

     UBND xã, phường                        CHỦ ĐẦU TƯ                          UBND TP VINH 

nơi xây dựng công trình                                                               CHUYÊN VIÊN P.QLĐT

 

 

 

 

BM.QLĐT.01.06

      ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ VINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:         /GPXD

 

1. Cấp cho :..........................................................................................................

- Địa chỉ : Số nhà................ Đường.......................................................................

Khối, xóm................... ..Phường, xã..................... thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Được phép xây dựng công trình :...................................................................

Do :..................................................... Lập...........................................................

Gồm các nội dung sau đây:

- Diện tích xây dựng tầng một : ................m2; Tổng diện tích sàn :.................... m2

- Độ vươn ban công, lô gia:........................m, so với ..........................................

- Chiều cao công trình : ..............................m, Số tầng : .............tầng

- Chiều cao tầng hầm (nếu có).............Chiều cao tầng 1:.............Tầng 2,3,4:…...

- Cốt nền xây dựng công trình cao :...........m, so với.............................................

- Vị trí xây dựng công trình cách :.............m, so với.............................................

Trên lô đất (số thửa,tờ bản đồ):........................., diện tích:................................m2

Tại (số nhà) :....................................................Đường :........................................ .      

Thuộc khối, xóm...............Phường (xã) ............... thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quyền sử dụng đất theo :.......................................................................................                  .................................................

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

Ghi chú: Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung quy định ghi ở trang sau của giấy phép này./.

 

                                                                                                                         Vinh, ngày........tháng........năm 200....

Nơi nhận:                                                                                       TM. UBND THÀNH PHỐ VINH

- Như trên,                                                                                                  Chủ tịch

- Lưu QLĐT


 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình giấy phép xây dựng cho chính quyển sở tại trước khi khởi công xây dựng để định vị công trình và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

4. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

5. Phải chịu trách nhiệm về An toàn giao thông, Vệ sinh môi trường và An toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực có công trình xây dựng (Không tập kết vật liệu xây dựng và làm các hoạt động liên quan đến xây dựng công trình trên vỉa hè, lòng, lề đường...).

6. Phải vận chuyển và đổ rác thải xây dựng đúng nơi quy định.

 

Gia hạn giấy phép:

1.     Nội dung gia hạn:......................................................................................

2.     Thời gian có hiệu lực của giấy phép..........................................................

.......................................................................................................................

 

                                                              Vinh, ngày........tháng.......năm 200......

                                                                  TM. UBND THÀNH PHỐ VINH

                                                                                     Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   BM.QLĐT.01.07

    ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ VINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Số:         /GPXDT

 

1. Cấp cho :..........................................................................................................

- Địa chỉ : Số nhà................ Đường.......................................................................

Phường (xã)........................................................... thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Được phép xây dựng tạm công trình ) :..........................................................

Do :..................................................... Lập...........................................................

Gồm các nội dung sau đây:

- Diện tích xây dựng tầng một : ................m2; Tổng diện tích sàn :.................... m2

- Độ vươn ban công, lô gia:........................m, so với ..........................................

- Chiều cao công trình : ..............................m, Số tầng : .............tầng

- Chiều cao tầng hầm (nếu có).............Chiều cao tầng 1:.............Tầng 2,3,4:…...

- Cốt nền xây dựng công trình cao :...........m, so với.............................................

- Vị trí xây dựng công trình cách :.............m, so với.............................................

Trên lô đất (số thửa,tờ bản đồ):........................., diện tích:................................m2

Tại (số nhà) :....................................................Đường :........................................ .      

Thuộc khối, xóm...............Phường (xã) ............... thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quyền sử dụng đất theo :.......................................................................................                  .................................................

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

Ghi chú: Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung quy định ghi ở trang sau của giấy phép này./.

 

                                                                                                                            Vinh, ngày........tháng........năm 20....

Nơi nhận:                                                                                                                  TM. UBND THÀNH PHỐ VINH

- Như trên,                                                                                                        Chủ tịch

- Lưu QLĐT


 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình giấy phép xây dựng cho chính quyển sở tại trước khi khởi công xây dựng để định vị công trình và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

4. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

5. Phải chịu trách nhiệm về An toàn giao thông, Vệ sinh môi trường và An toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực có công trình xây dựng (Không tập kết vật liệu xây dựng và làm các hoạt động liên quan đến xây dựng công trình trên vỉa hè, lòng, lề đường...)

6. Phải vận chuyển và đổ rác thải xây dựng đúng nơi quy định.

7. Phải tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.

 

Gia hạn giấy phép:

3.     Nội dung gia hạn:......................................................................................

4.     Thời gian có hiệu lực của giấy phép..........................................................

.......................................................................................................................

                                                               Vinh, ngày........tháng.......năm 20......

                                                                  TM. UBND THÀNH PHỐ VINH

Chủ tịch

 

 

 

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Xây dựng:
Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (29/4/2016)
Tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông do các huyện làm chủ đầu tư (9/9/2015)
Quán Bàu: Phát triển nhanh, mạnh hạ tầng đô thị (20/3/2015)
Tìm hiểu Luật đất đai 2013 (3/11/2014)
Nhà đất được tặng, cho có phải nộp thuế? (20/6/2014)
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
Tên tài liệu : Quy trình Cấp giấy phép xây dựng công trình (23/5/2012)
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CĂN CỨ CẤP PHÉP, NỘI DUNG CẤP PHÉP (23/5/2012)
PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (23/5/2012)
Tên tài liệu : Quy trình Thẩm định TKBVTC- Dự toán công trình (23/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website