| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 4.776
Tất cả: 97.911.838
 
 
Bản in
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 9963
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                         Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu t­ư:

Cấp quyết định đầu t­ư:

Đia điểm xây dựng:

Quy mô công trình:

 

Đư­ợc duyệt

 

Thực hiện

 

Tổng mức đầu t­ư đ­ợc duyệt

 

đồng

 

 

 

Thời gian khởi công-Hoàn thành

Đ­ược duyệt

Thực hiện:

Khởi công

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

I: Nguồn vốn                                                                                                                    

Diễn giải

Đ­ợc duyệt(đồng)

Thực hiện(đồng)

Tăng, giảm(đ)

1

2

3

4=3-2

Tổng cộng

 

 

 

- Vốn NS tỉnh (135)

 

 

 

-Vốn NS huyện

 

 

   

-Vốn đóng góp của ND

 

 

   

- Vốn vay

 

 

   

- Vốn khác

 

 

   

II:Tổng hợp chi phí đầu t­ư đề nghi quyết toán:                                                                   

 

Đơn vị tính:  đồng

Số TT

Nội dung chi phí

Tổng mức đầu t­ư đ­ược duyệt

Tổng dự toán đ­ược duyệt

Chi phí đầu tư­ đề nghị quyết toán

Tăng giảm so với dự toán đ­ược duyệt

1

2

3

4

5

6

 

Tổng số

 

 

 

 

1

Xây dựng

 

 

 

 

2

Thiết bị

 

 

 

 

6

Chi khác

 

 

 

 

7

Dự phòng

 

 

 

 

III: Chi phí đầu t­ư đề nghị quyết toán không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư­:   Không                                                                                                                                                                                           

IV: Giá trị tài sản hình thành qua đầu t­ư

Số TT

Nhóm

Giá trị tài sản( đồng)

Thực tế

Giá quy đổi

1

2

3

4

 

Tổng số

ư

 

1

Tài sản cố định

ư

 

2

Tài sản l­u động

 

 

 V: Thuyết minh báo cáo quyết toán:

 

 

 

 

 

1/ Tình hình thực hiện dự án:

 

 

 

 

 

+Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu t­ư đ­ược duyệt ban đầu: Không

+ Quy mô kết cấu công trình,hình thức quản lý dự án,thay đổi chủ đầu t­ư,hình thức lựa chọn nhà thầu,nguồn vốn đầu t­ư,tổng mức đầu t­ư: Không

+Những thay đổi  về thiết kế kỷ thuật,tổng dự toán đ­ược duyệt:

2/ Nhận xét đánh giá quá trình thực hiện dự án:

 

 

 

 

- Chấp hành trình tự quản lý đầu tư­ và xây dựng của nhà nư­ớc: Đầy đủ

- Công tác quản lý vốn,tài sản trong quá trình đầu tư­: Tốt

3: Kiến nghị: Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… ngày …. tháng …. năm ……….

 

Ng­ười lập biểu

 

Kế toán trưởng

 

Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

STT

Tên văn bản

Số ký hiệu văn bản ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Tổng giá trị đ­ược duyệt (nếu có)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………. ngày       tháng     năm……

 

Ng­ười lập biểu

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 03/QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU T­Ư

QUA CÁC NĂM

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng

 

STT

Năm

Kế hoạch

Vốn đầu t­ư thực hiện

Vốn đầu tư­ quy đổi

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Xây dựng

Thiết bị

Chi phí khác

Xây dựng

Thiết bị

Chi phí khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… ngày       tháng     năm……

Ngư­ời lập biểu

Kế toán tr­ởng

 

 

 

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU T­ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH,HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng

Tên công trình                                                   (Hạng mục công trình)

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu t­ư đề nghị quyết toán

Tổng số

Gồm

Xây dựng

Thiết bị

Chi phí khác

1

2

3

4

5

7

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… ngày       tháng     năm……

Ng­ời lập biểu

Kế toán tr­ưởng

 

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên và ký hiệu tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Tổng nguyên giá

Ngày đ­a TSCĐ vào sử dụng

Nguồn vốn đầu t­ư

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… ngày       tháng     năm……

Ngư­ời lập biểu

Kế toán tr­ởng

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN L­U ĐỘNG BÀN GIAO

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Giá trị

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

11

 

Tổng số

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… ngày       tháng     năm……

Ng­ời lập biểu

Kế toán tr­ởng

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

Cá nhân,đơn vị thực hiện

Nội dung công việc hợp đồng thực hiện

Giá trị đư­ợc A-B chấp nhận thanh toán

Số đã Thanh toán tạm ứng

Công nợ đến ngày lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… ngày       tháng     năm……

Ng­ời lập biểu

 

Kế toán tr­ưởng

 

Chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Mẫu số: 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN,CHO VAY,THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ­

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nư­ớc

Tên dự án:

Chủ đầu tư:

Cơ quan cho vay  thanh toán

I: Tình hình cấp vốn cho vay,Thanh toán

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Gồm

Ghi chú

Xây dựng

Thiết bị

Khác

1

2

3

4

5

6

7

I

Số liệu của chủ đầu t­ư

 

 

 

 

 

1

Luỹ kế số vốn đã cấp,cho vay thanh toán từ ngày khởi công

 

 

 

 

 

2

Chi tiết số vốn đã cấp,cho vay thanh toán hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Số liệu của cơ quan cấp cho vay ,thanh toán

 

 

 

 

 

1

Luỹ kế số vốn đã cấp,cho vay thanh toán từ ngày khởi công

 

 

 

 

 

2

Chi tiết số vốn đã cấp,cho vay thanh toán hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Không

II: Nhận xét đánh giá và kiến nghị

 

 

 

1: Nhân xét

 

 

 

 

 

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu t­ư và xây dựng: Đúng chế độ

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư­: Tốt

2: Kết quả kiểm soát  qua quá trình cấp vốn,cho vay,thanh toán vốn đầu t­ư thực hiện dự án: Tốt

3:Kiến nghị về nguồn vốn đầu t­ư và chi phí đầu t­ đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý:Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán  và cơ cấp vốn bổ sung nguồn vốn còn thiếu cho dự án

……………… ngày    tháng    năm ….

Ngày ....... tháng ..... năm …….

Chủ đầu t­ư:

Kho bạc nhà n­ước huyện Thanh Chương

Kế toán                      Tr­ưởng ban

Phụ trách kế toán

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 09/QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt

Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

1

2

3

4

5

 

- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

 

 

 

 

-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

 

 

 

 

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

 

 

 

 

- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

 

 

 

 

- Quyết định  huỷ bỏ dự án

 

 

 

 

II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư

Được duyệt

Thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

 

 

 

- Vốn NSNN

 

 

 

- Vốn khác

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

Nội dung chi phí

 Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tăng (+)

Giảm (-)

1

2

3

4

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

 

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

 

                                                                          Ngày... tháng... năm....

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


 

Mẫu số: 10/QTDA

Cơ quan phê duyệt

Số:.................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                     ...., ngày.... tháng ...  năm ...

QUYẾT ĐỊNH CỦA .....

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 

Căn cứ: ....................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư

- Địa điểm xây dựng:

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

 Còn được  thanh toán

1

2

3

4

Tổng số

 

 

 

- Vốn ngân sách nhà nước

 

 

 

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD  Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

 

 

 

- ...

 

 

 

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị quyết toán

1

2

3

Tổng số

 

 

1. Đền bù, GPMB, TĐC

 

 

2. Xây dựng

 

 

3. Thiết bị

 

 

4. Quản lý dự án

 

 

5. Tư vấn

 

 

6.Chi phí khác

 

 

3. Chi phí  đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

1

2

3

4

5

Tổng số

 

 

 

 

1- Tài sản cố định

 

 

 

 

2- Tài sản lưu động

 

 

 

 

Điều 3. Trách  nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

1

2

3

Tổng số

 

 

- Vốn ngân sách nhà nước

 

 

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD  Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

 

 

- ...

 

 

-Tổng  các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ... là :

Tổng nợ phải thu:

Tổng nợ phải trả:

Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số:..... kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản  cố định

Tài sản  lưu động

1

2

3

 

 

 

 

 

 

3. Trách nhiệm của các đơn vị , cơ quan có liên quan :

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)

Điều 4: Thực hiện

 

Nơi nhận:

 

Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Mẫu số 11/QTDA

Đơn vị tổng hợp báo cáo:

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN HOÀN THÀNH

6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Loại dự án

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

1

2

3

4

5

6

7

A

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

B

Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới

1

 ...

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

2

 ...

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Dự án đã  nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

STT

Loại dự án

Chậm từ 7 đến 24 tháng

Chậm trên 24 tháng

Ghi chú

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng đề nghị quyết toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng đề nghị quyết toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

B

Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới

1

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

2

 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng:

STT

Loại dự án

Chậm từ 7 đến 24 tháng

Chậm trên 24 tháng

Ghi chú

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đã thanh toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đã thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

B

Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới

1

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C