| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.815
 
 
Bản in
Quy trình Tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức, công dân
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 12073
 

Tên tài liệu: Quy trình Tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức, công dân

 

             Bảng theo dõi sửa đổi :

Lần sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ghi chú

Lần 01

Mục 5.2

Bổ sung nội dung và biểu mẫu

15/02/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Phân phối:

Chủ tịch UBND

1

Phòng Kinh tế

1

Phó Chủ tịch

4

Thanh tra Tỉnh

1

Ban chỉ đạo ISO

1

Phòng LĐTBXH

1

Văn phòng HĐND-UBND

1

Phòng Nội vụ

1

Phòng Tài chính Kế hoạch

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Phòng Tư pháp

1

Phòng Văn hoá thể thao

1

Phòng Quản lý đô thị

1

UBND phường, xã, các đơn vị trực thuộc TP

30

Phòng Tài nguyên và môi trường

1

 

 

           Phê duyệt:

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

??

Chức vụ:

Nguyễn Văn Chỉnh

Chức vụ: QMR

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sinh

Chức vụ: Chủ tịch

1. Mục đích

Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh thiết lập, ban hành, duy trì và cải tiến Quy trình tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân để thống nhất nội dung các bước thực hiện nhằm:

          - Giải quyết kịp thời và đáp ứng yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ  lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước của UBND thành phố.

2. Phạm vi áp dụng, trách nhiệm và quyền hạn:

2.1. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này được áp dụng đối với các phòng ban, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân theo thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND thành phố.

2.2. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Cán bộ, thanh tra viên: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng.

- Chánh thanh tra, trưởng phòng ban: Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Lãnh đạo UBND Thành phố: Phê duyệt phương án giải quyết, kiểm tra, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân.

          3. Định nghĩa - thuật ngữ và các từ viết tắt

          3.1 Định nghĩa

          - “ Người tố cáo” là công dân thực hiện quyền tố cáo.

          - “ Người bị tố cáo” là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.

          - “ Người giải quyết khiếu nại” là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại”.

           - “ Người giải quyết tố cáo” là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo

          3.2 Các từ viết tắt

          - “ Khiếu nại, tố cáo” được viết tắt là KN,TC;

      - “Thanh tra viên” được viết tắt là: TTV;

          - “Hồ sơ sự việc” được viết tắt là: HS sự việc;

          4. Tài liệu liên quan và tài liệu tham khảo:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Luật Khiếu nại Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại Tố cáo.

- Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra.

- Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 08 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

- Quy định của UBND Tỉnh về tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, giải quyết đơn KNTC và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quy chế phối hợp giải quyết đơn thư KNTC của thành phố.

- Quy trình Thanh tra QT.TT.01

5. Nội dung:

5.1 Lưu đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Nội dung

Tài liệu liên quan

Bước 1:

 Văn thư

Bước 2:

Chủ tịch và Thanh tra TP

Bước 3:

Chủ tịch UBND hoặc các phó chủ tịch

Bước 4:

Trưởng đoàn, tổ trưởng

Bước 5:

Chủ tịch UBND hoặc Chánh thanh tra

Bước 6: Đoàn xác minh, tổ công tác

 

Bước 7: Trưởng đoàn xác minh

 

Bước 8: Chủ tịch hoặc P.Chủ tịch

 

Bước 9: Văn phòng và Thanh tra

  Kết luận nội dung tố cáo

Ra Quyết định

Lập phương án xử lý

 

Quyết định xác minh

Kế hoạch xác minh

Phê duyệt

Tiến hành xác minh

 

Trả đơn thư

Lưu hồ sơ

Tiếp nhận và phân loại đơn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BM.TT.02.01

 

 

BM.TT.02.02; 03; 04;05

 

 

BM.TT.02.06,07.08

 

 

 

 

 

 

BM.TT.02.09

 

 

BM.TT.02.10

 

 

BM.TT.02.11; 12; 13:14; 15; 16; 17.

 

BM.TT.02.08; 18; 19; 20;21;22

 

5.2. Mô tả nội dung:

Bước 1: Tiếp nhận đơn thư: Trách nhiệm văn thư (cán bộ tiếp dân) thời gian trong ngày.

Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức/ công dân được tiếp nhận tại Văn thư vào các ngày làm việc trong tuần hoặc tại các buổi tiếp dân định kỳ.

Cán bộ văn thư tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, các bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức/công dân và lập phiếu tiếp nhận đơn thư theo mẫu (BM.TT.02.01).

Phân loại sơ bộ và trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét chỉ đạo các đơn vị tham mưu thụ lý.

Bước 2: Đề xuất hướng giải quyết: Trách nhiệm Chánh thanh tra và thanh tra viên, thời gian 2 ngày.

Sau khi đơn thư, khiếu nại được Chủ tịch UBND TP phê chuyển. Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ các cán bộ, thành tra viên xem xét phân loại đơn thư: Đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất; đơn khiếu nại, tố cáo đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP và đề xuất hướng giải quyết.

* Trường hợp đơn thư, khiếu nại của tổ chức/ công dân chuyển đến không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP hoặc đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết:

 - Lập Phiếu trả đơn KN,TC cho công dân nếu xét thấy đơn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết. (BM.TT.02.02)

 - Thông báo không thụ lý giải quyết đơn do tổ chức/công dân: Nếu xét thấy đơn không thuộc thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. (BM.TT.02.03)

  - Phiếu Hướng dẫn: Nếu xét thấy đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quản có thẩm quyền giải quyết. (BM.TT.02.04)

* Trường hợp đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết:

Trên cơ sở thực tế nội dung đơn thư: Đối với các kiến nghị phản ánh của công dân mang tính chất đơn giản, không phức tạp thuộc chức năng xử lý của các phòng, ban chuyên môn cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã. Thanh tra Thành phố tham mưu công văn giao nhiệm vụ thụ lý (BM.TT.02.05). Đối với các đơn thư KNTC có tính chất phức tạp tham mưu ra quyết định xác minh đơn thu theo biễu mẫu (BM.TT.02.06;07).

Các đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền thụ lý được cập nhật vào sổ: Thứ tự đơn, ngày tháng năm nhận đơn, họ tên, địa chỉ người gửi đơn KN,TC, nội dung đơn, các bằng chứng kèm theo, phân loại nội dung KN,TC, cơ quan nào đã giải quyết, thẩm quyền giải quyết, theo dõi kết quả  giải quyết.

Bước 3. Ra quyết định xác minh đơn thư. Trách nhiệm Lãnh đạo UBND TP

Đối với các đơn thư có tính chất phức tạp. Thanh tra Ủy ban tham mưu ra quyết định trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt ban hành Quyết định xác minh khiếu nại, tố cáo và thành lập Đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo hoặc Tổ xác minh khiếu nại, tố cáo theo biễu mẫu (BM.TT.02.07)

Bước 4. Xây dựng kế hoạch xác minh. Trách nhiệm Trưởng đoàn xác minh hoặc Tổ trưởng tổ công tác. Thời gian 5 ngày kể từ khi nhận được quyết định xác minh.

Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch theo mẫu (BM.TT.02.08) trình Chủ tịch UBND TP hoặc Chánh thanh tra phê duyệt tiến hành xác minh đơn thư, khiếu nại,tố cáo.

Bước 5. Phê duyệt kế hoạch. Trách nhiệm Chủ tịch UBND TP hoặc Chánh thanh tra. Thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được Kế hoạch của Đoàn.

Chủ tịch UBND TP hoặc Chánh thanh tra xem xét phê duyệt Kế hoạch xác minh theo mẫu (BM.TT.02.08) chỉ đạo đoàn xác minh thực hiện công việc theo nội dung của đơn thư.

Bước 6. Tiến hành xác minh. Trách nhiệm Đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo hoặc tổ công tác. Thời hạn làm việc theo Quyết định xác minh.

Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm công bố quyết định xác minh khiếu nại, tố cáo và phân công nhiệm vụ đến các thành viên đoàn:

Đoàn hoặc cán bộ được cử đi xác minh gửi giấy mời người có đơn KN,TC và người bị KN,TC hoặc người có quyền, lợi ích liên quan (BM.TT.02.09). Lập biên bản gặp gỡ, đối thoại giữa Đoàn và người có đơn KNTC, người bị KNTC (BM.TT.02.10).

Đoàn xác minh làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan. Xác minh thực tế (BM.TT.02.11). Lập phiếu yêu cầu cấp tài liệu liên quan (BM.TT.02.13) văn bản giao nhận tài liệu bằng chứng (BM.TT.02.14). Trưng cầu giám định (BM.TT.02.15 (nếu có)…

- Xác định nguyên nhân, kiểm tra hồ sơ, làm việc với các nhân chứng và đơn vị, UBND phường, xã có liên quan để làm rõ vụ việc.

Tổng hợp và dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo (BM.TT.02.17).

Bước 7. Kết luận. Trách nhiệm Trưởng đoàn và các thành viên đoàn xác minh.

Sau khi kết thúc xác minh, Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm lập báo cáo kết luận về nội dung được xác minh;

Đối với xác minh đơn thư tố cáo, cần xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi phạm (nếu có) và kiến nghị các biện pháp xử lý trình Lãnh đạo UBND TP  (BM.TT.19).

Đối với xác minh khiếu nại, cần xác định rõ các nguyên nhân, trách nhiệm liên quan, kiến nghị các biên pháp giải quyết..

Bước 8. Ra Quyết định. Trách nhiệm Lãnh đạo UBND TP

Trên cơ sở Báo cáo kết quả/ kết luận xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo của Đoàn xác minh. Thanh tra ủy ban tham mưu ra Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo (BM.TT.02.18;20) trình Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành giải quyết (xử lý).

 Thông báo kết quả giải quyết (BM.TT.01.22) đến các cơ quan đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Bước 9. Lưu hồ sơ. Trách nhiệm Thanh tra TP và Văn thư Ủy ban

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được tổng hợp và lưu tại Thanh tra TP. Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định xử lý, Thông báo kết quả lưu tại văn phòng HĐND-UBND TP theo quy định.

6. Hồ sơ lưu

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1

Hồ sơ giải quyết đơn thư khiếu nại

Thanh tra Ủy ban và các phòng ban, đơn vị liên quan

Lâu dài

2

Hồ sơ giải quyết đơn thư tố cáo

Thanh tra Ủy ban và các phòng ban, đơn vị liên quan

Lâu dài

7.  Biểu mẫu liên quan

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

 Phiếu nhận đơn

BM.TT.02.01

2

 Phiếu trả đơn

BM.TT.02.02

3

Thông báo không giải quyết đơn thư

BM.TT.02.03

4

Phiếu hướng dẫn

BM.TT.02.04

5

Công văn giao nhiệm vụ

BM.TT.02.05

6

 Quyết định giao nhiệm vụ tham mưu

BM.TT.02.06

7

 Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

BM.TT.02.07

8

 Kế hoạch xác minh

BM.TT.02.08

9

 Giấy mời

BM.TT.02.09

10

 Biên bản gặp gỡ đối thoại

BM.TT.02.10

11

 Biên bản xác minh

BM.TT.02.11

12

 Biên bản làm việc

BM.TT.02.12

13

 Công văn về cung cấp tài liệu

BM.TT.02.13

14

 Biên bản giao nhận tài liệu, bằng chứng

BM.TT.02.14

15

Trưng cầu giám định

BM.TT.02.15

16

Gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo

BM.TT.02.16

17

 Báo cáo xác minh nội dung khiếu nại

BM.TT.02.17

18

 Quyết định giải quyết khiếu nại

BM.TT.02.18

19

 Quyết định xác minh nội dung tố cáo

BM.TT.02.19

20

 Kết luận nội dung tố cáo

BM.TT.02.20

21

Bàn giao vụ việc có dấu hiệu vi phạm

BM.TT.02.21

22

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

BM.TT.02.22

 

 

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (19/11/2015)
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website