| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.855
 
 
Bản in
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013
Tin đăng ngày: 24/4/2013 - Xem: 5422
 

         BAN CHỈ ĐẠO  P/CTP                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

P/C AIDS, TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                TNH NGH AN

   

 Số:                  /LĐTBXH-PCTNXH                                             Nghệ An, ngày       tháng 4  năm 2013

  

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013

 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 và Chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ phận thường trực về phòng, chống tệ nạn xã hội) ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân về tác hại của tệ nạn mại dâm. Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 cụ thể:

- Phấn đấu 70% đối tượng hoạt động mại dâm phát hiện được tư vấn, giáo dục và hỗ trợ học nghề;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh triệt phá với các đường dây, tụ điểm mại dâm; xoá bỏ mại dâm công cộng

- Phấn đấu xây dựng 75% xã, phường, thị trấn ở khu vực đô thị và 95% xã, phường, thị trấn ở khu vực nông thôn không có tệ nạn mại dâm.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác phòng, chống mại dâm phải được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống mại dâm.

3. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại do tệ nạn mại dâm gây ra.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

          Nâng cao nhận thức trong tầng lớp nhân dân về mại dâm và tác hại tệ nạn mại dâm; quy định của pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm; tránh phân biệt, kỳ thị, đối xử với người bán dâm và người bán dâm hoàn lương;

          Nâng cao ý thức của người dân về tình dục lành mạnh và tình dục an toàn để có biện pháp phòng, ngừa cho bản thân, gia đình và xã hội;

          2. Tổ chức điều tra về tình hình mại dâm trên địa bàn tỉnh, lập hồ sơ quản lý những người bán dâm

          3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và đấu tranh triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm đường dây mại dâm.

          Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ...kinh doanh dịch vụ có điều kiện và lập hồ sơ quản lý đối tượng hoạt động mại dâm, nghi có hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh;

Nâng cao kết quả, hiệu quả công tác đấu tranh triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ và trẻ em không vị mục đích mại dâm; công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội tránh để oan, sai đặc biệt xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến hoạt động mại dâm;

          Xử lý dứt điểm các tụ điểm mại dâm công cộng trên địa bàn tỉnh như: Diễn Thành, Hòn Câu (Diễn Hải), Vườn hoa,…);

          Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực chuyên môn các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 (Đội kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội) các cấp; quản lý tốt hoạt động của các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện;

           4. Từng bước xây dựng mô hình phòng ngừa mại dâm hiệu quả, hình thành cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật, định hướng nghề, học nghề và giới thiệu việc làm cho người bán dâm

          - Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình phòng ngừa mại dâm tại một số xã, phường, thị trấn; tổ chức tổng kết và tiến hành nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;

          - Hình thành các điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật, định hướng nghề, học nghề và giới thiệu việc làm cho người bán dâm; tỏ chức khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm, đối tượng có nguy cơ cao và từng bước quản lý các đối tượng.

          - Lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, các dịch vụ phòng ngừa để hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán trở về, trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cũng như kỹ năng nghề nghiệp để họ tái hoà nhập cộng đồng bền vững.

          5. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội

          Công tác xây dựng xã, phường, lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại khu dân cư;

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết liên tịch số 01/2005/NQLT- BLĐTBXH-BCA-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005, Nghị Quyết số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BVHTTDL-BCA-UBMTTQ ngày 28/8/2008 về phân loại, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  

          - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế tổ chức điều tra, khảo sát và lập hồ sơ thống kê, phân loại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp;

          - Phát huy vai trò Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động có hiệu quả;

          - Phối hợp với Sở, ngành và đoàn thể liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng;

          - Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại Phường Quang Trung, Hưng Bình, Lê Lợi và Phường Trường Thi thành phố Vinh;

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác phòng, chống mại dâm cho phù hợp với yêu cầu tình hình mới về phòng, chống mại dâm;

          - Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội.

          2. Công an tỉnh:

          Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm và đường dây mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em. Đẩy mạnh công tác truy quét các địa bàn trọng điểm đặc biệt các tụ điểm mại dâm công cộng;

          3. Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm và buôn bán người ở khu vực biên giới; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về.

4. Sở Y tế:

-Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với cơ sở hoạt động và đối tượng  hành nghề massage trên địa bàn tỉnh;

          - Tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tư vấn giáo dục, chữa trị và các bênh truyền nhiễm qua đường tình dục cho người bán dâm;

           - Chỉ đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và các bệnh viện tăng cường  cung cấp dịch vụ dự phòng cho đối tượng có nguy cơ hoạt động mại dâm cao cũng như đối tượng là người bán dâm và phụ nữ, trẻ em bị buôn bán vì mục đích mại dâm trở về.

          5. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch:

          - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo phong trào “Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

          - Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá tỉnh xây dựng các tiểu phẩm, vở kịch về công tác phòng, chống mại dâm để lưu diễn và phát sóng trên hệ thống Đài phát thanh và Truyền hình toàn tỉnh.

          6. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh:        

          - Chỉ đạo tổ chức thành viên tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người bán dâm tái hoà nhập cộng đồng;

          - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở theo chuyên ngành tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống mại dâm một cách hiệu quả.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Vinh tổ chức đưa tin, bài, phóng sự, chuyên đề có nội dung phòng chống mại dâm

9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đoàn thể liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm theo nội dung Kế hoạch này./.

 

   Nơi nhận:                                                                       TM.BAN CHỈ ĐẠO

   - Cục PCTNXH (b/c);                                                 PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC                      

   - UBND tỉnh (b/c);                                                            

   - Nguyễn Xuân Đường - PCT (b/c);

   - Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan;

   - UBND các huyện, thành phố, thị xã; (để t/hiện);                                  

   - Lưu: VT, CC/PCTNXH.

 

                                                                                          Bùi Nguyên Lân

                                                                                       GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (19/11/2015)
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website