| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.935.046
 
 
Bản in
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: 23/8/2013 - Xem: 4506
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  3444 /QĐ - UBND

Nghệ An, ngày  07  tháng 8  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 512/TTr-STT&TT ngày 24/6/2013; Sở Nội vụ tại Tờ trình số 148/TTr-SNV ngày 09/7/2013 về viêc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông gồm những nội dung chính như sau:

1. Các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa:

a) Các thủ tục hành chính:

- Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh;

- Cấp văn bản chấp thuận việc cử phóng viên thường trú hoạt động tại Nghệ An;

- Cấp quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện báo chí;

- Cấp giấy xác nhận danh mục nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

- Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm;

- Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

- Cấp giấy phép hoạt động in;

- Cấp giấy phép in sản phẩm là báo chí, tem chống giả;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy Photocopy màu;

- Xác minh sản lượng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích;

- Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư;

- Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

b) Các dịch vụ hành chính công:

- Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin;

- Cấp giấy phép họp báo;

- Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (sau đây gọi tắt là "Bộ phận một cửa”:

a) Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Sở và chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng, do Chánh Văn phòng hoặc 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách. Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa không làm tăng biên chế và không ảnh hưởng đến cơ cấu, tổ chức của đơn vị.

b) Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thuộc biên chế của Văn phòng, trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân; là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp. Trước mắt công chức một cửa được bố trí tạm thời theo hình thức kiêm nhiệm; đơn vị nghiên cứu để sắp xếp, bố trí theo hình thức chuyên trách theo quy định hiện hành.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thuộc các lĩnh vực công việc nêu tại khoản 1 điều này, giải quyết hoặc chuyển cho các phòng, ban chuyên môn liên quan giải quyết, sau đó trả lại kết quả xử lý cho khách hàng; Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có)... thực hiện theo quy định của Nhà nước và được niêm yết rõ ràng, công khai tại phòng làm việc của bộ phận. Hiện tại, việc tiếp nhận được thực hiện bằng cả hai hình thức điện tử và bản giấy đáp ứng nhu cầu đa dạng của tổ chức, công dân trong giao dịch. Khi điều kiện cho phép sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn dưới dạng điện tử.

3. Phòng làm việc và trang thiết bị của Bộ phận một cửa:

a) Phòng làm việc: Khi chưa có trụ sở chính thức, Sở tạm thời bố trí phòng làm việc của bộ phận một cửa phù hợp với điều kiện của cơ quan để tiếp nhận, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Khi có đủ điều kiện, cần phải bố trí phòng làm việc của bộ phận một cửa theo đúng các quy định.

b) Trang thiết bị: Bố trí đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để cán bộ, công chức làm việc, công khai thủ tục hành chính và phục vụ tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa.

4. Thời gian làm việc của Bộ phận một cửa:

Bộ phận một cửa làm việc hàng ngày trong tuần theo giờ hành chính. Giờ giao dịch của bộ phận một cửa theo quy định của nhà nước, dành 30 phút cuối ngày không tiếp khách để phân loại hồ sơ và tổng hợp báo cáo.

5. Chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức một cửa: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí phục vụ chương trình cải cách hành chính hàng năm của cơ quan Sở.

7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được phê duyệt đề án.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 2;                                                                  KT. CHỦ TỊCH

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (bc/);                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- Chuyên viên: VH, TH;

- Lưu: VTUB.                                                                        

 

 

 

       

                 Lê Xuân Đại

 

 

 

 

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Văn hóa - Thông tin:
Danh sách các cơ quan tham mưu công tác báo chí tỉnh Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh (17/12/2020)
Danh sách cơ quan đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An (9/1/2019)
Dỡ bỏ biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Lê Mao (TP Vinh) (12/1/2018)
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (5/11/2015)
Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (29/10/2015)
Bằng đại học ngắn hạn tương đương trình độ nào? (30/6/2015)
Bộ Nội vụ trả lời về phụ cấp công vụ đối với cán bộ của các Hội (20/6/2014)
Họp xét đề nghị công nhận danh hiệu khối xóm văn hoá (23/5/2012)
Kiểm tra khối, xóm đăng ký xây dựng danh hiệu văn hoá (23/5/2012)
PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ Về việc công nhận danh hiệu khối (xóm) văn hóa. (23/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website