| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.828
 
 
Bản in
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015
Tin đăng ngày: 23/8/2013 - Xem: 2452
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 3445/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nghệ An, ngày 7 tháng 8  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 5444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2013 tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 864/SNV-CCHC ngày 19/7/2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An,

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, VH.

 

  KT. CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 Lê Xuân Đại

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHƯƠNG ÁN

Triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng 8  năm 2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

 


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU:

1. Mục đích.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, bộ, công chức, viên chức tạo phong trào thi đua sôi nổi trong việc tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Yêu cầu.                       

- Thực hiện cuộc vận động phải gắn với việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính.

- Triển khai cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ở mỗi vị trí công tác trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ trong mỗi cơ quan, tổ chức bao gồm: Trách nhiệm với công việc (hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng các quy định, chất lượng, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ), trách nhiệm với nhân dân (có thái độ tôn trọng, niềm nở, lịch sự đối với tổ chức, công dân) và trách nhiệm với bản thân (ý thức trách nhiệm và tinh thần dám chịu trách nhiệm trong công việc…).

- Nội dung cuộc vận động phải cụ thể, thiết thực, gắn với công việc chuyên môn thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu của công tác cải cách hành chính và gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, sinh hoạt của tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cuộc vận động phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu: Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính (thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ các cơ quan nhà nước) trên 3 khía cạnh: thời gian, quy trình và thái độ, tinh thần trách nhiệm.

2. Phạm vi thực hiện: Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy trình, nội dung, phương pháp làm việc trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

3. Đối tượng vận động.

Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực công tác ở tất cả các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã (kể cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh).

4. Thời gian thực hiện:

Cuộc vận động được triển khai trong giai đoạn 2013-2015.

III. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG.

1. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện việc cam kết giữa tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể:

Nội dung 1: Cam kết đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, hoàn thành trước tiến độ, thời gian theo quy định hoặc thời hạn được giao. So sánh kết quả trước và sau khi thực hiện cuộc vận động.

Nội dung 2: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ các quy trình, thủ tục, phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc chưa thực sự hợp lý (kể cả các nội dung hợp pháp nhưng chưa hợp lý) nhằm làm cho thủ tục hành chính hợp lý hơn, đơn giản hơn.

Nội dung 3: Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung “trách nhiệm và thân thiện” trong việc tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Thực hiện đăng ký và tiến hành ít nhất một hành động, một biện pháp cụ thể để đề cao “trách nhiệm và thân thiện” trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Quá trình theo dõi, tập hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung vận động sử dụng các mẫu biểu và phiếu thăm dò kèm theo.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền Cải cách hành chính ở các cấp.

Sở Nội vụ cung cấp tài liệu, nội dung để Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Đưa nội dung tuyên truyền việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động và tuyên truyền cải cách hành chính vào sinh hoạt của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp.

- Mở thêm chuyên mục trên cổng, trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp để tuyên truyền về tình hình thực hiện cuộc vận động;

- Hàng quý, các tổ chức công đoàn hoặc cơ sở đoàn trong cơ quan hành chính có ít nhất 01 bài viết giới thiệu gương điển hình, mô hình hay, giải pháp tích cực, sáng tạo hoặc phản ánh, kiến nghị giải pháp về các nội dung của cuộc vận động hoặc các nội dung khác của công tác cải cách hành chính; lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt để giới thiệu đăng trên Báo Nghệ An và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

IV. KINH PHÍ.

1. Kinh phí phục vụ cho việc triển khai các công việc liên quan và các nội dung của cuộc vận động được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Sở Nội vụ lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Việc sử dụng quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cuộc vận động vào các cuộc kiểm tra CCHC để tham mưu đề xuất biểu dương nhân rộng điển hình hoặc điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp của cuộc vận động;

- Căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động của từng cơ quan, đơn vị để xem xét, đề xuất điểm thưởng trong việc xếp loại cải cách hành chính năm đối với các sáng kiến cải cách hành chính có hiệu quả đã được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị hoặc có tính hợp lý, khả thi đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên.

- Xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện cuộc vận động, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo đơn vị và các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

- Giao Văn phòng (Phòng Tổ chức Cán bộ đối với cơ quan không thành lập Văn phòng) ở sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ ở UBND huyện, thành, thị; Công chức Văn phòng - Thống kê ở UBND xã, phường, thị trấn chủ trì tham mưu, phối hợp với các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai cuộc vận động; báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp hàng tháng của cơ quan.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa tích cực, thực hiện tốt cuộc vận động; gắn với công tác thi đua của cơ quan, đơn vị.

- Xem xét, quyết định áp dụng đối với các sáng kiến cải cách hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi áp dụng nội bộ cơ quan, đơn vị; tổng hợp, gửi các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến cải cách hành chính không thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

 

3. Chế độ báo cáo và thông tin, tuyên truyền.

- Định kỳ quý, 6 tháng, năm, các cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu ở Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổng hợp kết quả thực hiện cuộc vận động báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình cấp huyện, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh tham gia tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện cuộc vận động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU BIỂU PHỤC VỤ CHO VIỆC THĂM DÒ,

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

 


BIỂU SỐ 1

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC

VẬN ĐỘNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

NỘI DUNG: GIẢI QUYẾT NHANH HƠN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

          1. Tên TTHC:

          2. Thẩm quyền giải quyết:

          3. Đối tượng thực hiện:

          4. Số lượt trung bình thực hiện trong năm:

          5. Đề xuất giải quyết nhanh hơn:

           

Thời gian giải quyết hiện nay

Đề xuất thời gian giải quyết

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CUỘC VẬN ĐỘNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

NỘI DUNG: HỢP LÝ, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

            1. Tên TTHC:

          2. Thẩm quyền giải quyết:

          3. Đối tượng thực hiện:

          4. Số lượt trung bình thực hiện trong năm:

          5. Đề xuất “hợp lý, đơn giản hóa”:

 

Tiêu chí xem xét, đề xuất

Thực tế hiện nay

Nội dung đề xuất hợp lý, đơn giản hóa

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Đề xuất thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

Trình tự thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Thành phần và số lượng hồ sơ

 

 

 

 

 

Mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu áp dụng

 

 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Chi phí thực hiện (bao gồm phí, lệ phí, chi phí hành chính, chi phí khác)

 

 

 

 

 

Kết quả đầu ra của TTHC

 

 

 

 

 

Chính sách hỗ trợ và phương thức áp dụng để quản lý đối tượng thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 3

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CUỘC VẬN ĐỘNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

NỘI DUNG: CẢI THIỆN QUAN HỆ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

 

Tiêu chí chung:

- Cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị phục vụ nhân dân;

- Cải tiến cách thức phục vụ;

- Nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử;

- Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ;

- Nâng cao sự thỏa mãn yêu cầu và mức độ hài lòng của người dân.

            Đề xuất giải pháp “cải thiện quan hệ trong giải quyết TTHC”:

         

Nội dung giải pháp đề xuất thực hiện

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Đề xuất thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu phiếu thăm dò ý kiến

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Phiếu này không bắt buộc ghi rõ danh tính của người cung cấp thông tin)

 


Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết quan điểm của cá nhân về một số nội dung ở  bảng dưới đây đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước mà Ông (Bà) đã liên hệ giải quyết công việc bằng cách đánh dấu nhân (x) vào những ô lựa chọn thích hợp:

 

 

Nội dung

Đồng ý

Không

đồng ý

Điều kiện, môi trường làm việc, phục vụ của cơ quan, đơn vị đã tốt hơn

 

 

Cách thức làm việc, phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức đã hợp lý hơn

 

 

Văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đã thân thiện hơn

 

 

Trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao hơn

 

 

Đánh giá chung, công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị đã tốt hơn

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông (Bà)!

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (19/11/2015)
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 (24/4/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website