| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.792
 
 
Bản in
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: 23/8/2013 - Xem: 3639
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 42/2013/QĐ-UBND

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Nghệ An, ngày15 tháng 8  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp

 phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 về phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua đối tượng, mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2182/TTr-STC ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đối tượng, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng chịu phí, người nộp phí, đối tượng được miễn phí:

a) Đối tượng chịu phí:

- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe mô tô) thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ.

b) Người nộp phí:

Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý xe mô tô theo quy định trên đây là người nộp phí sử dụng đường bộ.

c) Đối tượng được miễn phí:

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

- Xe mô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng.

3. Mức thu:

TT

Loại xe mô tô

Mức thu (đồng/năm)

Thành phố Vinh, thị xã

Các huyện còn lại

1

Loại có dung tích xi lanh đến 100cm3

80.000

60.000

2

Loại có dung tích xi lanh trên 100 cm3

130.000

110.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi lanh

2.160.000

2.160.000

Điều 2. Quy định phương thức thu và tỷ lệ trích nộp.

1. Phương thức thu:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

b) UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn, xóm, bản…) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo mẫu số 02/TKNP tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và tổ chức thu phí. 

c) Chủ phương tiện thực hiện kê khai nộp phí như sau:

- Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì tháng 01/2013 thực hiện kê khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

- Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 trở đi thì việc kê khai nộp phí thực hiện như sau:

Thời điểm phát sinh từ 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải kê khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7.

Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

2. Tỷ lệ trích nộp:

a) Đối với các phường, thị trấn được để lại 8% trong tổng số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

b) Đối với các xã được để lại 15% trong tổng số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

c) Số tiền phí thu được còn lại: 92% đối với phường, thị trấn; 85% đối với các xã, cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp hàng tuần vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc nhà nước và sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm của các cấp, các ngành.

1. Đối với các đơn vị thu phí:

- Phải sử dụng biên lai theo mẫu tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC, trực tiếp ký hợp đồng mua biên lai thu tiền tại cơ quan Thuế và quản lý biên lai thu phí theo đúng quy định.

- Hàng tháng có trách nhiệm quyết toán biên lai thu phí theo đúng quy định.

- Có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền (sau khi đã trừ chi phí tổ chức thu) vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định.

- Việc thu và sử dụng phí (chi phí tổ chức thu) phải mở sổ sách theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định về chế độ quản lý tài chính hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai, thực hiện thu phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, kịp thời báo cáo, kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác thu phí, chi phí tổ chức thu theo đúng quy định.

3. Cục Thuế tỉnh:

Chịu trách nhiệm đặt in ấn, phát hành biên lai thu tiền phí sử dụng đượng bộ đối với xe mô tô và thực hiện việc quản lý theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

4. Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương tổ chức thu, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, theo quy định hiện hành của nhà nước. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh mức thu phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh trong từng thời kỳ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Văn Hằng

 

 

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Giao thông - Công chính:
Đổi giấy phép lái xe cần giấy tờ gì? (9/8/2016)
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường quản lý xe máy điện, mô tô điện (6/6/2016)
Tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn (11/5/2016)
Tăng cường công tác đảm bảo TT ATGT trong dịp tết Nguyên đán 2016 (29/12/2015)
Ô tô, xe máy được phép chạy vượt tốc độ tối đa 10km (21/10/2015)
Mất giấy tờ xe không chính chủ, có đăng ký lại được không? (11/1/2015)
Thông báo mới về gia hạn đổi giấy phép lái xe ôtô vật liệu PET (14/11/2014)
Tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa (29/9/2014)
Cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng từ tháng 12 (25/9/2014)
Lái ô tô uống rượu bia bị phạt cao nhất 15 triệu đồng (24/6/2014)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website