| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.681
 
 
Bản in
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Tin đăng ngày: 2/9/2015 - Xem: 1812
 
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...
 
Ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch (Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 21/8/2015 của BTV Tỉnh ủy) tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh;
 
Nội dung triển khai thực hiện:
 
1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013; Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013; Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Quyết định số 493/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy (năm 2013); Công điện số 967/CĐ-TTg, ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; Chỉ thị số 28-CT/TƯ ngày 17/03/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
 
UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, 1 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 20/9/2015; cấp huyện, thành phố, thị xã hoàn thành trước ngày 30/10/2015).
 
2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình.
 
Các đồng chí đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời vận động người thân và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Đưa nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động.
 
3- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
- Ban Chỉ đạo của tỉnh về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chỉ đạo đưa việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào nội dung, tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gắn việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”.
 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến, thức về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể và là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.
 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương gương người tốt, việc tốt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
4- Tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng dân phòng; quan tâm đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng. Thực hiện tốt phương châm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; coi công tác phòng cháy, chữa cháy là công việc hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc.
 
5- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xem xét có phương án di dời các khu công nghiệp, cụm công nghiệp không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư.
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đứng đầu chính quyền các cấp rà soát và ban hành quy định để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, công trình văn hóa..., bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy.
 
Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ở các cấp. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tăng cường hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy, nhất là các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ..., và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 
6- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...); nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường tiềm lực, nguồn lực cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
 
7- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg, ngày 28/10/2014.
 
Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, dân phòng; tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia. Đảm bảo mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản.
 
8- Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
 
9- Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bố trí phù hợp ở các địa bàn trọng điểm. Phê duyệt, ban hành Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch “Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018” theo Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.
 
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; có chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại; bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh và các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trực thuộc.
 
BTV Tỉnh ủy
  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Môi trường:
Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh (24/12/2018)
Tặng, cho quyền sử dụng đất. (6/1/2011)
Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị (6/1/2011)
Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai (6/1/2011)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website