| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.509.099
 
 
Chính sách
Cơ cấu tổ chức
Công nghiệp
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
Thông báo Thuế
Nghị định mới
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH (46 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
5594/QĐ-UBND
20/12/2018
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
05/KH-UBND
12/1/2018
Thực hiện chính sách người có công với cách mạng dịp Tết Mậu Tuất
15-CT/TU
22/11/2017
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh
2734/QĐ-UBND
12/05/2017
V/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với CM Tp Vinh
87/KH_UBND
5/5/2017
Triển khai thực hiện hành động của Bộ giáo dục NQ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chương trình hành dộng số 33 của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện NQ số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
251/UBND-VX
1/2017
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 109/2015/NĐ-CP
58/KH-UBND
3/10/2016
Kế hoạch thực hiện "chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
62/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
11/TB-UBND
12/01/2016
Ủy quyền hoạt động điều hành
3369/UBND-QLĐT
17/07/2015
Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/20114 của Bộ giao thông vận tải
4540/QĐ-UBND
17/07/2015
Thành lập tổ tiếp công dân để tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIII
682/SNV-TCCB
21/05/2015
Thực hiện kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh về hội quần chúng
58/BC-UBND
07/05/2015
BC thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
19/NĐCP
30/03/2015
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015-2016
1412/UBND-LĐ
01/04/2015
Rà soát danh sách người lao động còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
17/2015-NĐ-CP
20/3/2015
nghị định quy định tiền lương tăng thâm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
899/UBND-NV
11/02/2015
thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ-CP của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
09/2015/ NĐCP
04/02/2015
Điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu
51/GM-UBND
02/02/2015
Tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho các đối tượng
95
19/12/2014
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 7 Quy chế Tổ chức và hoạt động Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn Tỉnh ban hành kèm theo QĐ 10/2008/QĐ-UBND
Số: 78/2014/QĐ-UBND Nghệ An,
27 /10 /2014
Về việc ban hành quy ñịnh giao ñất ở không qua ñấu giá quyền sử dụng ñất; ñăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
2464
27/11/2014
Công nhận hội đặc thù cấp huyện, xã
108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Về chính sách tinh giản biên chế
86
12/11/2014
Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh
73/QĐ-UBND
19/11/2014
Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phần loại tổ chức Đảng, đàng viên năm 2014.
135/CQ-UBND
04/11/2014
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014
135/CQ-UBND
04/11/2014
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014
4115
05/09/2014
Ban hành Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020
16
06/10/2014
Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
4039
21/08/2014
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
3220
19/05/2014
Thực hiện tốt quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh quy định về việc cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn Tỉnh
5348/UBND-LĐLĐ
29/10/2014
Chỉ đạo trích nộp kinh phí Công đoàn
5391/UBND-VP
31/10/2014
Chuẩn bị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND khóa XX
Số 14285/ BTC-QLCS
08/10/2014
Thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
VB QPPL
10/2014
Thực hiện chỉ thị 17
Số 267/QDD-TTg ngày 22/2/2011
30/2/2011
Quyết định số 267/QDD-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
Số: 749/QĐ-UBND
30/3/2011
Về việc công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An năm 2011
06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC
09/09/2009
Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
176/2009/TT-BTC
19/09/2009
Thông tư số 176/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 09 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
119/2009/QĐ-TTg
01/10/2009
Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA.
50/NQ-CP
07/10/2009
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2009.
1588/QĐ-TTg
09/10/2009
Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 -2015.
07/2009/TT-BKH
14/10/2009
Thông tư số 07/2009/TT-BKH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam".
05/2009QĐ-UBND
14/10/2009
Ban hành Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển xuất khẩu giai đoạn 2009 - 2015 tỉnh Hà Tĩnh
30/2007/QĐ-UBND
12/7/2007
Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/2007/QĐ-UBND
27/4/2007
Quy định một số Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng và các Khu CN của tỉnh Hà Tĩnh
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  trò chơi8xbetkubet.sale333666new88SbobetTài xỉu MD5Qh88Nhà cái uy tínThabet88G88Kingbet86new 88bắn cá́game bàí́PQ88́́vin smart citý́Xem bóng đá Socolivenha cai uy tin90phut tvcakhiatvGo88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.com  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website