TÊN DN                                                                   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………………………/QĐ                                                 Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

                                                                                                         ------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

 

-          Căn cứ Điều 157 và Điều  158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

-          Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty …………………..được thông qua ngày ………………………..

-          Căn cứ t́nh h́nh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………………………

Doanh nghiệp……………………………………………………………….

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ..................................................................................................

- Số Đăng kư kinh doanh………………………………………ngày cấp…… ……nơi cấp …………

- Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……..

- Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….

Điều 2: Lư do giải thể: ..............................................................................................................

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lư các hợp đồng đă kư kết:

(Doanh nghiệp nêu rơ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày kư hợp đồng, phương thức thanh lư, ngày dự định thanh lư chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lư, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lư hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không kư kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đă kư.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp c̣n các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rơ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán.

Thời hạn thanh toán nợ  không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

 

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp c̣n nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rơ các khoản thuế c̣n nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lư các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lư tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /           . (Nêu rơ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các  nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lư dứt điểm vào ngày      /     /        , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lư, thời hạn xử lư đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lư cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lư tài .Tở thanh lư tài sản gồm (ít nhất là 2 người):  Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lư, thủ tục thanh lư quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo Sài G̣n Giải Phóng 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày kư.

 

 

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY     hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Nơi nhận:                                                                                     (Kư và ghi rơ họ tên)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các chủ nợ

- Người lao động

- Cơ quan Thuế

- Lưu

           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------